Λογιστικές Υπηρεσίες

  •  Συστάσεις – Ενάρξεις – Μεταβολές – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις - Διακοπές  Επιχειρήσεων.
  •  Τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης σας ή στα γραφεία μας.
  •  Επίβλεψη των εσωτερικών λογιστηρίων των επιχειρήσεων με Οργανωτικές προτάσεις.
  • Σύνταξη & Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Επιχείρησης
  • Σύνταξη & Υποβολή Περιοδικών και Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ.
  • Σύνταξη & Υποβολή Προσωρινών & Οριστικών Δηλώσεων ΦΜΥ.
  • Σύνταξη & Υποβολή Δηλώσεων ΦΜΑΠ.
  • Σύνταξη & Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών.
  • Σύνταξη & Υποβολή λογιστικών καταστάσεων πλήρους εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
  •  Διεκπεραίωση εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Επιθεώρηση Εργασίας, Νομαρχία, Επιμελητήρια κτλ).